koolaknut.se

läs mer här

Redovisningens innebörd

Redovisningens innebörd

Redovisning handlar om att redovisa ett företags resultat och finansiella information på ett tydligt sätt. Redovisningen baseras på utförd bokföring av företagets verksamhet. Den visar företagets ekonomiska situation under en given period och ska presenteras på ett givet datum.

En redovisning kan användas på flera olika sätt. Den ger bland annat information om det hur går för Sveriges business. Informationen i sig kan fungera som ett rättvist underlag för vilka politiska beslut som bör tas bland annat om skatter. Detta kan ses som redovisningens globala skala. Tittar man mer lokalt så fungerar den som en jämförelsebas olika företag emellan. Det finns olika byråer specialiserade inom redovisning i Stockholm och de flesta andra svenska städer och orter.

 

Bokföring och redovisning – två särskilda begrepp

Bokföring och redovisning är två särskilda begrepp som dessvärre ofta blandas ihop. I en bokföring ingår det bland annat att hand om fakturor, kvitton och andra underlag som produceras av en viss verksamhet. Begreppets grundbetydelse är att skriva ned alla affärshändelser i en bok. Tack vare digitaliseringen har det idag blivit allt vanligare att detta görs i ett bokföringsprogram.

Redovisning handlar förutom om bokföringen även om rapportering. I begreppet redovisning ingår framtagandet av underlag av företagets olika rapporter såsom bokslut, årsredovisning och olika typer av deklarationer. Redovisning är ett begrepp som omfattar fler arbetsområden jämfört med bokföringen.

 

 

Intern och extern redovisning 

Det är viktigt att skilja på intern och extern redovisning. Extern redovisning regleras av olika lagar och stadgar. Den formen av redovisning framställs och visas för externa partners såsom investerare eller myndigheter. Den interna redovisningen skapas endast för intern användning och fungerar som en informationsbas för de anställda i företaget och är därmed mer omfattande.

Redovisning görs inte enbart i redovisningssystem utan det är ett område som inte är helt automatiserat. Detta betyder att det krävs mänskligt arbete för att kunna ta fram olika former av redovisning.